Prawo Karne

Przedmiotem działalności Kancelarii w obszarze prawa karnego jest Występowanie w roli obrońcy, jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych, w tym w szczególności:

  • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym;
  • reprezentacja w postępowaniu przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania karnego;
  • sporządzanie apelacji od wyroków Sądu I instancji;
  • sporządzanie kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania;
  • przygotowywanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;